• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Nowe rozwiązania prawne na zatory płatnicze

Nowe rozwiązania prawne na zatory płatnicze

Autorem artykułu jest Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., od kilku lat świadcząca usługi prawne dla branży motoryzacyjnej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk 3475).

 

Opóźnienia w płatnościach to najbardziej uciążliwy problem przedsiębiorców, w tym również warsztatów samochodowych. Zdecydowana większość firm z branży automotive, takich jak właścicieli salonów, serwisów, producentów czy dystrybutorów części zauważyła na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost liczby przeterminowanych faktur. Zmiany w przepisach wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. (za wyjątkiem art. 11 – 31 grudnia 2019 r.). Przewidziana została ulga podatkowa dla wierzycieli, a odpowiednie przepisy zostały dodane zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz w innych wymienionych ustawach.

 

Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wskazał, iż celem wprowadzenia zmian jest poprawa otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, tak, by doprowadzić do ograniczenia zatorów płatniczych.

 

W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności wynikającej z tego przychodu. Analogicznie uregulowane są koszty podatkowe.

 

Posiadając nieuregulowaną w ciągu 90 dni po upływie terminu wierzytelność, wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o nieotrzymaną w terminie kwotę. Wówczas dojdzie do powiększenia o tę kwotę podstawy opodatkowania dłużnika. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż ta zasada ma dotyczyć wszystkich podmiotów na rynku, zatem jak serwis będzie zalegał z zapłatą faktur importerowi czy innemu podmiotowi, to jego wierzyciel również postąpi w ten sposób. Okres 90 dni będzie liczony począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania. Co istotne, wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku lub zwiększające kwotę straty na zasadach określonych w tej ustawie, albo odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy.

 

Zmiany nastąpią także w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzupełniono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na „nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi”. Wskazano, że nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane produkty lub wykonane usługi to w szczególności zapłata lub ustalanie terminów zapłaty z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (obecnie ustawa o terminach zapłaty  transakcjach handlowych), z rażącym odstępstwem od dobrych praktyk handlowych, bez dostosowania do harmonogramu dostaw lub harmonogramu wykonania usługi, bez uwzględnienia właściwości towaru lub usługi. Dodatkowo, przy ocenie, czy dany czyn jest czynem nieuczciwej konkurencji, zastosowanie będzie miała klauzula generalna z art. 3 ust. 1 – sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. Taki czyn zostanie objęty odpowiedzialnością prywatnoprawną, wymagającą aktywności pokrzywdzonego wierzyciela. Będzie mógł on skorzystać z roszczenia o odszkodowanie lub o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, albo o zaniechanie niedozwolonych działań. Wierzyciel będzie mógł również wystąpić do dłużnika o usunięcie skutków niedozwolonych działań.

 

Od 1 stycznia 2020 r. ma ulec skrócenie terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni w transakcjach „asymetrycznych” B2B. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Termin zapłaty w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami wynosi co do zasady 60 dni. Obecnie, można wydłużyć ten termin, jeżeli strony ustalą tak wyraźnie w umowie i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.  Co więcej, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego. Ponadto, jeżeli termin zapłaty został określony w umowie niezgodnie z powyższym, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, przysługują odsetki.

 

I najważniejsze, ulegnie zmianie kwota rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, która obecnie wynosi 40 euro na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku, gdy wartość świadczenia pieniężnego będzie wyższa niż 5000 zł ale niższa niż 50000 zł kwota rekompensaty wyniesie 70 euro, a powyżej 50 000 zł – 100 euro. Zwiększenie obciążenia finansowego w razie opóźnień w zapłacie kontrahentom będzie dodatkowym bodźcem do terminowego regulowania należności.

 

Przepisy mają uporządkować zatory płatnicze, nie tylko w branży motoryzacyjnej. By wprowadzone zmiany miały wpływ bezpośredni na warsztaty, salony, serwisy należałoby już teraz przejrzeć i zaktualizować wewnętrzne procedury windykacyjne, rozważyć szkolenie dla pracowników prowadzących w firmie „miękką windykację”. Wprowadzenie schematu postępowania z dłużnikami z pewnością przyspieszy działania, które powinny zostać podjęte oraz może spowodować zwiększenie skuteczności ściągalności wymagalnych kwot.

 

Aktualnie, firmy są zmuszone do akceptowania długich terminów płatności. Często dłużnicy traktują to jako formę taniego kredytowania swojej działalności. Czy to się zmieni po 1 stycznia 2020 r.? Czas pokaże, ale warto  w ostatnim kwartale 2019 r. przygotować się do nowych regulacji, już wyższa kwota rekompensaty za koszty odzyskiwania należności będzie bardziej mobilizująca.

Untitled-1

 

 

 

 

Zobacz również
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych: masowe spory konsumentów i serwisów z praktyką narzucania stawek „rynkowych” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

  Problematyka uzasadnionego czasu najmu oraz stawki dobowej najmu za pojazd zastępczy oferowany w przypadku wystąpienia szkody z OC budzi coraz więcej kontrowersji. Szczególny udział w tym „zamieszaniu” ma tutaj uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada …

  Likwidacja szkód komunikacyjnych: masowe spory konsumentów i serwisów z praktyką narzucania stawek „rynkowych” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Sposoby na dobre social media czyli jak fotografować auta?

  Media społecznościowe pełne są historii opowiadanych obrazkami. W wielu wypadkach to podstawowa forma reklamy. Co najważniejsze jest to reklama, która działa a my nie wydajemy na nią dużych pieniędzy. W zasadzie inwestujemy tylko swój czas, …

  Sposoby na dobre social media czyli jak fotografować auta?
 • PZU dąży do ograniczenia dostępności w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych?

  Informacja prasowa Automobilklubu Polski, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego. z dnia 22 lipca 2021 Branża wzywa PZU S.A. oraz PZU Pomoc …

  PZU dąży do ograniczenia dostępności w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych?
 • Nielegalne oprogramowanie w warsztacie – dlaczego to się nie opłaca?

  W dzisiejszych czasach warsztaty nie mogą się obejść bez złożonych i zaawansowanych urządzeń diagnostycznych i serwisowych, które pracują w oparciu o programy komputerowe, co wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. Niestety zdarza się, że właściciele …

  Nielegalne oprogramowanie w warsztacie – dlaczego to się nie opłaca?
 • Jak przygotować plan marketingowy?

    Prowadząc własny biznes stajemy wielokrotnie wobec dylematów związanych z jego rozwojem. Dobry manager, osoba zarządzająca biznesem musi znaleźć złoty środek pomiędzy brakiem inwestycji, który prowadzi do wypadnięcia firmy z rynku a przeinwestowaniem, które prowadzi …

  Jak przygotować plan marketingowy?

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się