• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Regulamin

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISMA „LAKIERNIK” WYDAWANEGO PRZEZ TROTON SP. Z O.O.

Niniejszy dokument określa zasady zamawiania oraz realizowania prenumeraty czasopisma LAKIERNIK (dalej jako „Prenumerata”) w wersji papierowej wydawanego przez spółkę pod firmą Troton Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie 26a, 78-120 Gościno, kapitał zakładowy 8.215,000,00 zł wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187692, NIP: 6711610078, REGON: 331052756, adres poczty elektronicznej: lakiernik@lakiernik.com.pl (dalej jako „Wydawca”), a w szczególności warunki realizacji zamówień prenumeraty, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę oraz tryb postępowania reklamacyjnego, zasady ochrony danych osobowych, a także prawa i obowiązki Wydawcy i Zamawiającego.

Spis treści:

 1.  Definicje
 2.  Postanowienia ogólne
 3.  Zamówienia
 4.  Dostawa
 5.  Odstąpienie od umowy
 6.  Reklamacje i zwroty
 7.  Dane osobowe
 8.  Postanowienia końcowe

1.Definicje

 • Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin prenumeraty czasopisma Lakiernik w wersji papierowej wydawanego przez spółkę pod firmą Troton Sp. z o.o.;
 • Wydawca – Troton Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie 26a, 78-120 Gościno, kapitał zakładowy 8.215,000,00 zł wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187692, NIP: 6711610078, REGON: 331052756, adres poczty elektronicznej: lakiernik@lakiernik.com.pl;
 • Zamawiający – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiającą prenumeratę czasopisma;
 • Konsument – osoba fizyczna zamawiająca prenumeratę czasopisma w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca prenumeratę czasopisma w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • Portal – rozumie się przez to portal internetowy działający pod adresem http//lakiernik.com.pl, prowadzony przez Wydawcę, umożliwiający Zamawiającym złożenie zamówienia;
 • Umowa – umowa o prenumeratę czasopisma „Lakiernik” w wersji papierowej zawierana pomiędzy Wydawcą, a Zamawiającym na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Zamawiającego;
 • Prenumerata – usługa dostarczania czasopisma „Lakiernik” w wersji papierowej, świadczona przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Regulaminu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy o prenumeratę złożoną Wydawcy przez Zamawiającego, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu lub drogą mailową pod adresem lakiernik@lakiernik.com.pl, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o prenumeratę;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

2.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. warunki realizacji zamówień prenumeraty,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Niniejszy Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Zamawiający obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Regulamin jest udostępniony Zamawiającemu nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Zamawiający może uzyskać w każdym momencie pod adresem: http//lakiernik.com.pl, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 8. Komunikacja z Wydawcą dokonywana przez Zamawiającego powoduje ponoszenie przez Zamawiającego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Zamawiającego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Wydawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 9. Zamawiający, będący Konsumentem, w sytuacji sporu z Wydawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 10. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 11. b) mediację,
 12. c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 13. d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 14. e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

 3. Zamówienia

 1. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Portalu poprzez znajdujący się na Portalu formularz lub drogą mailową na adres: lakiernik@lakiernik.com.pl. W momencie złożenia Zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wydawcą zawierana jest Umowa o świadczenie Prenumeraty.
 2. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Zamawiający potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Złożenie zamówienia poprzez Portal lub drogą mailową możliwe jest po podaniu danych koniecznych do przyjęcia i realizacji zamówienia.
 5. Wydawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych podanych przez Zamawiającego w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Wydawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od zweryfikowania danych podanych przez Zamawiającego.
 6. Prenumerata w wersji papierowej dostarczana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Prenumerata jest darmowa w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę w celach marketingowych. Zamawiający jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody w każdej chwili, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o prenumeratę.
 8. W przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę w celach marketingowych Zamawiający może rozpocząć płatną Prenumeratę po kontakcie i na zasadach ustalonych z Wydawcą.
 9. W przypadku zmiany adresu na który wysyłana jest Prenumerata, Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym Wydawcę. Informacja o każdorazowej zmianie danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia powinny być przesłane mailem na adres: lakiernik@lakiernik.com.pl
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania prenumeraty bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Portalu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Zamawiającego.
 11. W każdym czasie Zamawiający ma prawo zrezygnować z Prenumeraty poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub na adres Wydawcy.

 4. Dostawa

 1. Koszty wysyłki Prenumeraty ponosi Wydawca.
 2. Wysyłka Prenumeraty odbywa się zgodnie z harmonogramem wydawniczym czasopisma ustalonym przez Wydawcę.
 3. Zamówione egzemplarze Prenumeraty są dostarczane na wskazany w Zamówieniu adres dostawy.
 4. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego egzemplarza czasopisma i jego zwrotu na adres Wydawcy, Wydawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o prenumeratę. Wydawca oświadczenie o odstąpieniu może złożyć w formie dokumentowej w terminie 1 roku od dnia zawarcia Umowy o prenumeratę lub dnia odbioru przez Zamawiającego ostatniego egzemplarza czasopisma.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający, będący Konsumentem, który za pośrednictwem Portalu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres: adres Troton Sp. z o.o., Ząbrowo 26a, 78-120-Gościno lub drogą mailową na adres: lakiernik@lakiernik.com.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące Prenumeraty powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: lakiernik@lakiernik.com.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Troton Sp. z o.o.,  Ząbrowo 26a, 78-120 Gościno.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Zamawiającego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku reklamacji dotyczącej wady egzemplarza czasopisma do reklamacji powinien być dołączony ponadto reklamowany egzemplarz.
 3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja będzie rozpatrzona przez Wydawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a decyzja Wydawcy odnośnie reklamacji wysłana zostanie drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego lub, w przypadku braku adresu e-mail, listownie na adres korespondencyjny Zamawiającego podany w reklamacji.

 7. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zamawiających określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: http://lakiernik.com.pl/politykaprywatnosci/ stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. O dokonanej zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu zamówienia, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

 

Najnowsze na stronie


Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się
x